این محصول شامل پشتیبانی دوره های زمانی مختلف است و پس از اتمام دوره کاربر محصول معلق خواهد شد

هزینه محصول 15 هزار تومان بوده و مابغی مبلغ بابت دریافت بروزرسانی طی ماهای انتخابی شما اضافه شده است
157,000 تومان